Ogólne Warunki Handlowe i Informacje dla Klientów

  1. Ogólne Warunki Handlowe

 

1. Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako oferentem (Przemysław Wodzki) za pośrednictwem strony internetowej RajArt Renata Wodzki         www.rajart-wodzki.eu O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków, które mogą Państwo stosować.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.

 

2. Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

Nasze oferty w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(2) Państwa zapytania w celu przygotowania oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podano inny termin).

(3) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

 

3. Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 

4. Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

(2) W przypadku towarów używanych roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeżeli wada ujawni się dopiero po upływie jednego roku od dostawy towaru. Jeżeli wada ujawni się przed upływem roku od dostarczenia rzeczy, roszczenia z tytułu wad mogą być dochodzone w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostarczenia rzeczy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania

– w przypadku zawinionych przez nas szkód powstałych na skutek utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała oraz w przypadku innych szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;

– o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości przedmiotu.

(3) Jako konsument jesteś zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i szkód transportowych oraz do jak najszybszego poinformowania nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie to miało wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

 

5. Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie zostaje cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada uprzywilejowania).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie obowiązują.

 

  1. informacje o klientach

(1) Tożsamość sprzedawcy

Przemysław Wodzki

Im Rosengärtchen 29 29

61440 Oberursel

Niemcy

Telefon: 015776134272

E-mail: renata.wodzki@wp.pl

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

 

2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami „Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

  1. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2 Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane dotyczące zamówienia, informacje wymagane ustawowo dla umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online otrzymają Państwo wszystkie dane umowy w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

  1. podstawowe cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5 Ceny i sposoby płatności

5.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2 Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są ponoszone dodatkowo przez Państwa, chyba że uzgodniono bezpłatną dostawę.

5.3 Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą powstać dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki lub opłaty za transfer pieniędzy (opłaty za transfer lub kursy wymiany walut instytucji kredytowych), które są ponoszone przez Ciebie.

5.4 Wszelkie koszty powstałe w związku z transferem środków (opłaty za przelew lub kursy wymiany walut instytucji kredytowych) ponoszone są przez Państwa w przypadku, gdy dostawa realizowana jest do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.5 Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

 

5.6 O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

6. Warunki dostawy

6.1 Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne istniejące ograniczenia w dostawie można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.2 Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty oraz przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero z chwilą wydania Ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś wykonanie przesyłki firmie transportowej nie wskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie wyznaczonej do tego w inny sposób.

7. Odpowiedzialność prawna za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników Związku Hodowców, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020