Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie są związane z prowadzeniem działalności na własny rachunek).

 

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres cofnięcia wynosi 14 dni od dnia

– Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, objęła towar w posiadanie, jeśli zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane w sposób jednolity;

– w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebraliście lub przejęliście w posiadanie ostatni towar, jeśli zamówiliście kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno;

– w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki, jeśli zamówiliście towar, który jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Przemysław Wodzki, Im Rosengärtchen 29 29, 61440 Oberursel, nr telefonu: +4915776137143, adres e-mail: kontakt@galerie-reniwodzki.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy standardowej oferowany przez nas). W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.

 

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem 14-dniowego terminu.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

– w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;

– w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;

– na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które nie mogą być dostarczone przed upływem co najmniej 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów

– za dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć;

– za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;

– za dostarczanie nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

 

Wzór formularza rezygnacji

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

– Do Przemysława Wodzkiego, Im Rosengärtchen 29 29, 61440 Oberursel, adres e-mail: renata.wodzki@wp.pl :

– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/.

świadczenie następującej usługi (*)

 

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

 

– Nazwa konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

– Data(y)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.