Polityka prywatności

 

 

O ile poniżej nie podano inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania tych danych. Niedostarczenie go nie będzie miało żadnych konsekwencji. Obowiązuje to tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania danych nie ma przeciwwskazań.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane użytkowania są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego hostingodawcy / dostawcy usług IT i zapisywane w logach (tzw. pliki log serwera). Te zapisane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego dostępu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uwagi na nasz nadrzędny uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie bezproblemowego działania naszej strony internetowej, jak również w celu poprawy naszej oferty.

Kontakt

Odpowiedzialny

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe administratora danych można znaleźć w naszym nadruku.

Inicjatywny kontakt z klientem poprzez e-mail

Jeśli zainicjują Państwo kontakt biznesowy z nami za pomocą poczty elektronicznej, gromadzimy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy do opracowania i odpowiedzi na Państwa zapytanie kontaktowe.

Jeżeli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy zawartej już między Państwem a nami umowy, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Jeśli kontakt następuje z innych powodów, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, ponieważ mamy nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa zapytanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Twój adres e-mail wykorzystamy tylko do przetworzenia Twojego żądania. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

 

Zamówienia     

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówień

Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i przetwarzania Twojego zamówienia oraz do rozpatrywania Twoich zapytań. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Niedostarczenie go spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem. 

Państwa dane są przekazywane np. wybranym przez Państwa firmom spedycyjnym i dostawcom usług dropshippingowych, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie realizacji zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.

 

Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas składowania

Po całkowitym zrealizowaniu umowy dane są początkowo przechowywane przez okres gwarancji, następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a po upływie tego okresu usuwane, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli spełnione są wymogi prawne, zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO przysługują Państwu następujące prawa: prawo do informacji, do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

Ponadto mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) f DSGVO oraz wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) DSGVO.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

 

Skargę można złożyć m.in. do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym można się skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

 

Heski komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji

PO Box 3163

65021 Wiesbaden

Telefon: +49 611 14080

Faks: +49 611 1408900 lub +49 611 1408901

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020